stam

Verzuimdiensten

De regie op verzuim ligt bij u als werkgever. U heeft uw eigen verzuimbeleid en maakt de keuzes, wij zorgen ervoor dat alles conform wet- en regelgeving gebeurt.

Verzuimdiensten

Maatwerkregeling

Elke organisatie heeft zijn eigenaardigheden, vragen en problemen rond ziekteverzuim. Niemand kent die beter dan de werkgever zelf. Wij vinden het dan ook logisch om de regie op verzuim bij u te laten. U maakt de keuzes, wij zorgen ervoor dat alles conform wet- en regelgeving gebeurt. Stam doet dat onder de formele noemer van de Maatwerkregeling, beter bekend als het Eigen regiemodel.

Wilt u gebruikmaken van de maatwerkregeling, dan moet u aan twee hoofdvoorwaarden voldoen:

  1. Overeenstemming met de werknemersvertegenwoordiging (OR, personeelsvertegenwoordiging) of via de CAO over de wijze van uitvoering van het arbo- en verzuimbeleid met de maatwerkregeling;
  2. Een contract met een bedrijfsarts voor bijstand bij de verzuimbegeleiding, aanstellingskeuring en PAGO. U kunt een bedrijfsarts in dienst nemen, extern inhuren of via een arbodienst inschakelen. Ook combinaties van deze opties zijn mogelijk.

Stam regelt voor u de inzet van een bedrijfsarts en adviseert u over zijn/haar inzet. Die is gerelateerd aan preventie of herstelbevorderende maatregelen, maar sowieso aan de wettelijke normen van de Wet verbetering poortwachter. Onze diensten bieden wij aan op regiebasis. Afhankelijk van uw eigen verzuimbeleid kunt u variëren: veel zelf doen, of aan ons overlaten.

Los van die keus blijft u als werkgever zelf verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding en arbeidsomstandigheden, geregeld in de Wet verbetering poortwachter en de Arbowet. Als werkgever bent u verplicht het verzuim direct op de eerste dag vast te leggen en (t.z.t.) te melden aan Arbodienst of Arboarts. Daarnaast bent u wettelijk verplicht zo snel mogelijk re-integratie-inspanningen te ontwikkelen, om de werknemer in staat te stellen de eigen arbeid of andere passende arbeid te verrichten.

Om tijdens het re-integratieproces bij ziekteverzuim tot en met het tweede jaar te kunnen voldoen aan de Wet verbetering poortwachter en de verscherpte criteria van het UWV, houden we onderstaande werkwijze aan.

Dag 14-21 Consult bedrijfsarts
Week 6 Uitvoering probleemanalyse
Elke 6 weken Vervolgconsulten met zo nodig bijstelling probleemanalyse
Week 8 Plan van aanpak
Week 16-18 Arbeidsdeskundige checkt en beoordeelt Plan van Aanpak (bijstelling)
Week 42 Eerstejaarsevaluatie door arbeidsdeskundige en bedrijfsarts
Week 42-52 Dossiercheck/evaluatie
Week 68-78 Actueel oordeel. Dossiercheck/evaluatie

Wij schakelen de bedrijfsarts in:

  • Wanneer werknemer/werkgever dit expliciet wenst;
  • Wanneer er een indicatie bestaat voor spreekuur bedrijfsarts;
  • Conform bovenstaand model;
  • Wanneer er sprake is van psychische klachten dient de bedrijfsarts voor dag 14 het eerste spreekuur te hebben, en vervolgens weer binnen 14 dagen;
  • In week 42-52 wordt in het dossier gecontroleerd of er voldoende re-integratie-inspanningen zijn gedaan en of de re-integratiestrategie voor het tweede jaar voldoende is uitgekristalliseerd (keuze voor Spoor 1 of Spoor 2). In het kader hiervan wordt werknemer uitgenodigd voor een Eerstejaarsevaluatie. Ook wordt er een dossiercontrole gedaan door de arbeidsdeskundige.
  • In geval van bezwaar- en beroepzaken wordt de behandelend bedrijfsarts (en zo nodig een jurist) ingezet.

Wat kunt u van ons verwachten?

Een no nonsense aanpak, basic maar met zorg voor uw verzuim. U krijgt een eigen casemanager als vast aanspreekpunt voor u én uw medewerker. De casemanager is de schakel naar de bedrijfsarts of de arbeidsdeskundige. Afhankelijk van uw keuzes signaleert, controleert, adviseert en rapporteert de casemanager aan u.

Naast onze casemanagers beschikken we over een arbeidsdeskundige die u – parallel aan de medische kant van het ziekteverzuim – adviseert over de belasting en belastbaarheid in arbeid.

Voor de medische beoordeling van de zieke beschikken we over een landelijk dekkend netwerk van bedrijfsartsen. Zij voeren de genoemde consulten uit. Conform de privacy-voorschriften worden die in een medisch dossier vastgelegd dat niet toegankelijk is voor u als werkgever.

Heeft u interesse?

De accountmanager van Stam informeert u graag over de details van onze verzuimdiensten. U kunt contact opnemen met Bernard Posthumus, telefoon 06 519 900 12 of bposthumus@stambv.com