stam

Advies Sociaal Economische Raad

Het SER-advies Zekerheid voor mensen, een wendbare economie en herstel van de samenleving is een impuls voor een goedwerkende arbeidsmarkt. OVAL is positief over de voorstellen, omdat deze bijdragen aan een structurele verandering. Duurzame arbeidsrelaties en interne flexibiliteit worden gestimuleerd. Werkgevers blijven verantwoordelijk voor twee jaar loondoorbetaling bij ziekte en voor het verloop van het re-integratieproces. De infrastructuur voor begeleiding Van Werk Naar Werk (VWNW) en Leven Lang Ontwikkelen (LLO) wordt verder opgebouwd. Het verhelderen, ontschotten én intensiveren van dienstverlening voor specifieke groepen draagt bij aan een inclusieve arbeidsmarkt. Het SER-advies biedt daarbij een extra stimulans voor publieke en private dienstverleners om de handen ineen te slaan en de arbeidsmarkt ook echt duurzaam werkend te maken.

De SER adviseert een nieuw kabinet om fors te investeren in brede welvaart. Op het terrein van de arbeidsmarkt, inkomensbeleid en gelijke kansen doet de SER verstrekkende voorstellen. Deze voorstellen hebben betrekking op het reguleren van contracten, een proactieve arbeidsmarktinfrastructuur en arbeidsmarktdienstverlening aan specifieke groepen. “Dat werkgevers- en werknemersorganisatie het nu eens zijn geworden over de noodzakelijke hervormingen op de arbeidsmarkt, is een belangrijke stap. Langdurige patstellingen worden daarmee doorbroken. Dat is goed nieuws, ook voor de formerende politieke partijen om op door te pakken”, stelt Petra van de Goorbergh, directeur OVAL.

Loondoorbetaling bij ziekte

Werkgevers blijven verantwoordelijk voor twee jaar loondoorbetaling bij ziekte en voor het verloop van het re-integratieproces. Dat is belangrijk. Het samenspel van twee jaar loondoorbetaling bij ziekte, Wet verbetering poortwachter en keuzevrijheid bij de inrichting van de verzuimbegeleiding zorgt voor de juiste prikkels voor werkgevers en werknemers. Dit heeft geleid tot een sterke daling van het aantal zieken en arbeidsongeschikten. Het voorstel dat werkgevers via een verzekering verantwoordelijkheid voor loondoorbetaling en re-integratie tweede spoor kunnen overdragen, zal met name kleine werkgevers (financieel) ontzorgen. De juiste uitwerking van de voorstellen vergt de nodige aandacht.

Proactieve arbeidsmarktinfrastructuur

Werk zorgt voor maatschappelijke participatie, draagt bij aan gezondheid en vitaliteit, maakt persoonlijke ontwikkeling mogelijk, zorgt voor plezier en biedt perspectief. Hiervoor is een arbeidsmarktinfrastructuur nodig die zorgt voor het voorkomen van werkloosheid met behulp van een Leven Lang Ontwikkelen (LLO) en begeleiding Van Werk Naar Werk (VWNW). De afgelopen jaren investeerde Nederland nauwelijks in actief arbeidsmarktbeleid. Petra van de Goorbergh: “Het SER-advies is belangrijk om de gewenste kanteling tot stand te brengen. Het is ook in lijn met het advies van OVAL aan de informateur en politieke partijen. De uitwerking van de Loopbaanwinkel sluit aan op het voorstel om een Leven Lang Ontwikkelen (LLO) structureel te bevorderen. Dat geldt ook voor een ontwikkeladvies of loopbaan-APK en een persoonlijk ontwikkelbudget voor iedereen. Het vraagt wel van sociale partners dat zij samen met private aanbieders van loopbaanontwikkeling en trajecten Van Werk Naar Werk vormgeven aan deze structuur en uitvoering.”

Inclusieve arbeidsmarkt, iedereen doet mee

Uitkeringsgerechtigden en anderen zonder werk zijn aangewezen op publieke arbeidsmarktdienstverlening. De infrastructuur om hen naar werk te begeleiden bestaat uit te veel onduidelijk belegde verantwoordelijkheden, schotten en veel versnippering. OVAL onderschrijft dat hierin snel meer helderheid moet komen. Dit draagt bij aan een inclusieve arbeidsmarkt.

Stimulans tot samenwerking

Voor een goed werkende en toekomstbestendige arbeidsmarkt is samenwerking nodig, ook tussen publieke en private partijen. OVAL ziet het SER-advies als stimulans tot verdere samenwerking. Zodat maximaal gebruik wordt gemaakt van de al aanwezige kennis en expertise. Met als gezamenlijk doel: zorgen dat mensen zich ontwikkelen en dat zij gezond, productief en met plezier aan het werk zijn, komen en blijven. OVAL verwacht dat het SER-advies een goede basis vormt voor een nieuw kabinet en werkt graag mee aan een succesvolle uitwerking.

Bron: OVAL